Saturday, January 31, 2009

Ý Hay Hôm Nay

Người hạnh phúc là do tự mình suy định -- Abraham Lincoln

Nếu bạn yêu việc làm, bạn sẽ không bao giờ có một ngày làm việc khó nhọc suốt cuộc đời bạn -- Thomas Edison


For more lời hay ý đẹp click here ... for Beautiful thoughts in english click here.

No comments: