Saturday, January 31, 2009

Ý Hay Hôm Nay

Người hạnh phúc là do tự mình suy định -- Abraham Lincoln

Nếu bạn yêu việc làm, bạn sẽ không bao giờ có một ngày làm việc khó nhọc suốt cuộc đời bạn -- Thomas Edison


For more lời hay ý đẹp click here ... for Beautiful thoughts in english click here.

Wednesday, January 28, 2009

Cho Những Người có Quyền Thế

Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. -- Ti-mô-thê 2:1-3
Ôi Đức Chúa Trời quyền năng ... Xin thay đổi, chúng tôi cầu nguyện cho tấm lòng của nhân loại và người cầm quyền, ban bình an cai trị giữa các nước thế gian trên nền tảng của công bình, ngay thẳng và chân lý bởi quyền năng Thánh Linh Chúa; Qua Đấng Cứu Thế mà đã chết trên thập giá và kéo mọi người đến gần là con của Ngài tức là Giê-su Chúa chúng tôi. A-men. (1) -- William Temple
Cha chúng tôi và Chúa tôi, con ngợi khen Ngài bởi sự ban ơn phước lành trên đất nước vượt quá đều chúng tôi xứng đáng nhận. Dầu mình biết không phải hầu hết những gì đúng tại xứ Mỹ này. Từ đáy lòng chúng ta cần tâm linh đạo đức làm mới lại để giúp chúng ta đương đầu với những vấn đề khó xử. Làm chúng tôi nhận thức thấy tội lổi. Giúp chúng tôi trở lại cùng Ngài ăn năn và có đức tin nơi Ngài. Giữ bước chân chúng tôi trên con đường ngay thẳng và bình yên. Hôm nay chúng tôi cầu nguyện cho những người cai trị đất nước. Xin ban cho họ thông sáng trên con đường công chính anh hùng để làm theo ... Đây là lời cầu nguyện trong Thánh Linh. (2) -- Billy Graham
Chúng ta đã lớn mạnh giàu có dường như chưa có nước nào bằng mình. Nhưng mà mình đã quên mất Đức Chúa Trời ... Chìm đắm trong vụ lợi, và tự phụ tự mản vào sự thành công của riêng mình và chẳng cần đến sự cứu chuộc giữ chúng ta trong ơn Ngài, quá kiêu hãnh không cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đấng làm ra mình. Bổn phận của chúng ta hạ mình và khiêm nhường ... ăn năn tội lổi về dân tộc mình cầu xin sự nhân từ và tha thứ. (3) -- Abraham Lincoln

Lời chú :
1. Từ "Lời Cầu Nguyện Hoa Bình ở giữa những Quốc Gia" của William Temple xuất bản năm 1941 trong phần phụ thêm "Quyển Sổ Tay về những Lời Cầu Nguyện của Thời Chiến Tranh."
2. Từ lời cầu nguyện của Billy Graham Ngày Lễ Quốc Gia Cầu Nguyện, Tháng 5 năm 2001.
3. Từ lời tuyên bố của Abraham Lincoln định Ngày Lễ Quốc Gia Kiến Ăn, Ngày 30 Tháng 3 năm 1863.

For more lời hay ý đẹp click here ... for Beautiful thoughts in english click here.

Monday, January 26, 2009

mrxvt hanging or not logging in with XWin ... or Can't read lock file /tmp/.X0-lock

I thought we might get some comments like Jim's. And I'm not sure of what to say about the fonts, but as far as the "hanging" goes, it may be that the mrxvt command is getting executed too soon after the XWin command, and they race to see who starts first, if mrxvt wins the race, then it hangs or does not login.

This compells me to post a short perl script I've written avoid the race:
#!/usr/bin/perl -w

use strict;

# start X
system("XWin -nolock -multiwindow -clipboard -silent-dup-error &");
if ($? == -1) {
print "failed to execute: $!\n";
} elsif ($? & 127) {
printf "child died with signal %d, %s coredump\n",
($? & 127), ($? & 128) ? 'with' : 'without';
} else {
printf "child exited with value %d\n", $? >> 8;
}

# get the Windows process id (not the Cygwin pid)
my $process = "";
my $command = "";

while ($process !~ /\d+/) {
print "Waiting for WINPID ...\n";
$command = "ps -el";
open(PS, "$command 2>&1 |") or die "cant $command: $!";
my($i, $column);
my @line = split /\s+/, <PS>;
for $i ( 0 .. $#line) {
if ($line[$i] eq "WINPID") {
$column = (scalar(@line) - $i) * -1;
}
}
while (<PS>) {
next unless /XWin/;
@_ = split;
$process = $_[$column];
print "WINPID = $process\n";
}
close PS or die "bad $command: $! $?";
}

my $xWinSockets = 0;
while ($xWinSockets < 8) {
sleep 1;
$xWinSockets = getNumberOfXWinSockets();
print "NumberOfXWinSockets = $xWinSockets\n";
}
system("mrxvt -sb -sl 1000 -fn fixed -fg green -bg black -g 150x45 --highlightColor green -ls &");

sub getNumberOfXWinSockets {
my $number = 0;
$command = "netstat -nao -p TCP";
open(STATUS, "$command 2>&1 |") or die "cant $command: $!";
while (<STATUS>) { / ${process}.$/ and do { $number++; } }
close STATUS or die "bad command: $! $?";
return $number;
}
This script has helped me to prevent mrxvt from hanging or racing with XWin. Note the magic number 8 near the end. I hate magic numbers! If you know of the "correct" way to fix this whole issue, email me the details.

Make sure your DISPLAY environment variable is set ... maybe "export DISPLAY=:0". I usually put a line something like that in my .bash_profile.

Here is the typical output from the perl script above:
$ x.pl
child exited with value 0
Waiting for WINPID ...
Waiting for WINPID ...
Waiting for WINPID ...
Waiting for WINPID ...
WINPID = 2404
NumberOfXWinSockets = 0
NumberOfXWinSockets = 0
NumberOfXWinSockets = 0
NumberOfXWinSockets = 0
NumberOfXWinSockets = 0
NumberOfXWinSockets = 2
NumberOfXWinSockets = 2
NumberOfXWinSockets = 8
$
Notice how it was "Waiting for WINPID ..." several times ... not good. Anyone have any ideas about how to fix this?

Thursday, January 01, 2009

The Star of Bethlehem

You will make amazing discoveries and find an excellent presentation by professor Frederick Larson here.

By the way, I have personally verified several of his findings using software simulators other than the ones he presents with, as have many other people. For example, if you use Celestia, and would like to see for yourself, try pasting this link into celestia:
cel://Follow/Sol:Earth/-002-09-11T09:53:28.98915?x=5LLYJbN8E2AP&y=W5ATh/lZeAQ&z=J+bqkl6NBVv8/////////w&ow=0.692809&ox=0.083885&oy=-0.715486&oz=0.032531&select=Sol&fov=51.054504&ts=0.524288<d=0&p=0&rf=279567&lm=11&ver=2
What I found, like professor Larson, was that:

1. Starting in September of 3BC, the planet Jupiter has a triple conjunction with the king star, Regulus, signifying the conception of the Messiah

2. Nine months later in June of 2BC there is an amazingly bright conjunction between the mother planet, Venus, and the king planet, Jupiter, signifiying the birth of Yeshua Moshiach

3. And then later on December 25th of that very year (2BC), Jupiter is in full retrograde and so it had stopped over the place where the child was south of Jerusalem as viewed from the temple mount.

The Gospel of Matthew, and other theologians, explain how this news disturbed King Herod and all of Jerusalem, and Herod sent the Magi to Bethlehem to tell him where the child was, and it must have disturbed the people greatly because when the Magi did not return, Herod ordered all of the babies in Bethlehem to be killed.

So, even with my sad little computer sitting here, I have found much more than what I have noted above. And once you've see Dr. Larson unlocking the "celestial poem in the Bible" as he calls it, you will see what I mean. The bible has many more things to say about the stars. And apparently the stars have much more to tell us.
The heavens declare the glory of God; And the expanse shows His handiwork. Day unto day utters speech, And night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their voice has gone out through all the earth, and their words to the end of the world. Psalm 19:1-3

Let us know what you find.

Extra Credit Quiz:
Here is something I also found quite interesting after watching professor Larson's video. Again, I am using software that he does not use in his presentation, but I am also finding things that are quite startling.
cel://SyncOrbit/Sol:Earth/0033-04-03T18:16:22.69240?x=WPxnjdUHXKbz/////////w&y=GF9bgqIp7fP//////////w&z=aFHN/DdNlCAK&ow=0.339869&ox=0.551114&oy=-0.720708&oz=0.247675&track=Sol:Earth:Moon&select=Sol:Earth:Moon&fov=16.621897&ts=1.000000<d=0&p=0&rf=279599&lm=11&ver=2
Hint: This bookmark places you about 15 feet in the air above the streets of Jerusalem at an insteresting point in history.