Wednesday, January 28, 2009

Cho Những Người có Quyền Thế

Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. -- Ti-mô-thê 2:1-3
Ôi Đức Chúa Trời quyền năng ... Xin thay đổi, chúng tôi cầu nguyện cho tấm lòng của nhân loại và người cầm quyền, ban bình an cai trị giữa các nước thế gian trên nền tảng của công bình, ngay thẳng và chân lý bởi quyền năng Thánh Linh Chúa; Qua Đấng Cứu Thế mà đã chết trên thập giá và kéo mọi người đến gần là con của Ngài tức là Giê-su Chúa chúng tôi. A-men. (1) -- William Temple
Cha chúng tôi và Chúa tôi, con ngợi khen Ngài bởi sự ban ơn phước lành trên đất nước vượt quá đều chúng tôi xứng đáng nhận. Dầu mình biết không phải hầu hết những gì đúng tại xứ Mỹ này. Từ đáy lòng chúng ta cần tâm linh đạo đức làm mới lại để giúp chúng ta đương đầu với những vấn đề khó xử. Làm chúng tôi nhận thức thấy tội lổi. Giúp chúng tôi trở lại cùng Ngài ăn năn và có đức tin nơi Ngài. Giữ bước chân chúng tôi trên con đường ngay thẳng và bình yên. Hôm nay chúng tôi cầu nguyện cho những người cai trị đất nước. Xin ban cho họ thông sáng trên con đường công chính anh hùng để làm theo ... Đây là lời cầu nguyện trong Thánh Linh. (2) -- Billy Graham
Chúng ta đã lớn mạnh giàu có dường như chưa có nước nào bằng mình. Nhưng mà mình đã quên mất Đức Chúa Trời ... Chìm đắm trong vụ lợi, và tự phụ tự mản vào sự thành công của riêng mình và chẳng cần đến sự cứu chuộc giữ chúng ta trong ơn Ngài, quá kiêu hãnh không cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đấng làm ra mình. Bổn phận của chúng ta hạ mình và khiêm nhường ... ăn năn tội lổi về dân tộc mình cầu xin sự nhân từ và tha thứ. (3) -- Abraham Lincoln

Lời chú :
1. Từ "Lời Cầu Nguyện Hoa Bình ở giữa những Quốc Gia" của William Temple xuất bản năm 1941 trong phần phụ thêm "Quyển Sổ Tay về những Lời Cầu Nguyện của Thời Chiến Tranh."
2. Từ lời cầu nguyện của Billy Graham Ngày Lễ Quốc Gia Cầu Nguyện, Tháng 5 năm 2001.
3. Từ lời tuyên bố của Abraham Lincoln định Ngày Lễ Quốc Gia Kiến Ăn, Ngày 30 Tháng 3 năm 1863.

For more lời hay ý đẹp click here ... for Beautiful thoughts in english click here.

No comments: