Friday, February 06, 2009

Lời Hay Ý Đẹp

* Một vị Mục Sư kể chuyện rằng, "Chúa không kêu chúng ta đến sự thành công, nhưng Chúa kêu chúng ta đến sự thành tín, thành thật, và thành tâm."
* Nếu chúng ta không hết lòng theo Chúa trong hoàn cãnh khó khăn, thì chúng ta cũng không theo Chúa trong lúc thuận tiện.

Trong danh Giê-su Christ

No comments: