Monday, August 02, 2010

Dictionary - Từ điển

Chắc nhiều người biết một trang web tiện dụng cho dịch một ngôn ngữ, nhưng tôi quyết định tạo ra cái này đặc biệt cho các trình duyệt web di động được cho người nào chóng dịch một vài từ nhanh hoặc từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc tiếng Việt sang tiếng Anh bằng Google Translate. Xin vui lòng với.

Many folks probably have a handy page for translating some language, but I decided to create this one specifically for mobile browsers to allow folks to quickly translate a few words from either English to Vietnamese or Vietnamese to English using Google Translate. Enjoy.

This one is one for Vietnamese:
http://lightcloud.verns.net/mobile/vi/index.html

Here is one for Spanish also:
http://lightcloud.verns.net/mobile/es/index.html

1 comment:

phu said...

Tôi nghe anh Hát " Cô Hàng Nước "

anh hát rất hay
Hân hạnh được làm quen

Nice to meet you !

Phu.tech@live.com