Sunday, May 23, 2010

Tình Ca Du Mục

She likes this song. So do I.
Nhà tôi thích bài này. Tôi cũng vậy.* Here are the chords and lyrics.
* Lượm lời bài với hợp âm ở đây.

Enjoy.
Hãy vui long với à.

1 comment:

Anonymous said...

Me too :-)